top of page

 1. CELE

Celem Sudeckiej Ligi Narciarskie jest popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu narciarstwa sportowego i wyłonienie najlepszych zawodników.

 

2. TERMIN, ORGANIZATOR, MIEJSCE, OSOBA ODPOWIEDZIALNA.

Za przygotowanie i przeprowadzenie edycji zawodów w ramach Sudeckiej Ligi Narciarskiej odpowiedzialny jest odpowiedni klub organizujący daną edycję.

Organizator za pośrednictwem strony internetowej SLN przedstawia szczegółowy program zawodów i inne informacje techniczne dotyczące odpowiedniej edycji.

Te informacje można znaleźć w zakładce Komunikat o zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, rozgrywanej konkurencji i miejsca zawodów.

Kalendarz zawodów w sezonie 2023/24:

27.01.2024, Czarna Góra Resort, GS

28.01.2024, Czarna Góra Resort, GS

03.02.2024, Zieleniec Sport Arena, SL

04.02.2024, Zieleniec Sport Arena, SL

24.02.2024, Superstacja Czarnów Ski

25.02.2024, Superstacja Czarnów Ski

Dodatkowo już teraz chcielibyśmy wszystkich zaineresowanych zaprosić na Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska OMDŚ, które zaplanowane są na 23/24.03.2024 r. więcej informacji na ten temat pojawi się bliżej terminu zawodów.

3. UCZESTNICTWO

Zawody w ramach SLN mają charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy i zawodnicy z licencją PZN.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność; dzieci i młodzież, która nie ukończyła

18 lat zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r. (Dz.U.Nr101 poz.1095)

Zaleca się ubezpieczenie startujących: NW i OC

Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb organizatora.

4. KATEGORIE WIEKOWE

W każdej grupie wiekowe osobno klasyfikowane są dziewczęta i chłopcy:

            SKRZATY                                - rocznik-   2016-2017 i młodsi                         

            MŁODZIK MŁODSZY            -rocznik-    2014-2015

            MŁODZIK STARSZY              -rocznik-    2012-2013

            JUNIOR MŁODSZY               -rocznik-    2010-2011

            JUNIOR STARSZY                 -rocznik-    2008-2009

            JUNIOR A                              -rocznik-    2005-2007

5. ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w edycji Ligi jest:

Kluby zgłaszają zawodników na cała ligę do 06.01.2024 r. w tabeli EXCEL z zeszłego roku. Nastąpi weryfikacja klubów, roczników, kategorii. Trener/osoba odpowiedzialna w klubie do zgłaszania zawodników na poszczególne edycje dostanie dostęp do indywidualnego konta na stronie http://sudeckaliganarciarska.eu/. Test sytemu nastąpi 13.01.2024 r.

Zgłoszenie zawodnika niezrzeszonego w klubie na odpowiednią edycję Ligi poprzez adres: sudeckaliganarciarska@gmail.com zachowując wymagane terminy.

Posiadanie Legitymacji Szkolnej

Uiszczenie opłaty startowej przelewem przed rozpoczęciem się edycji:

 - zbiorczo przez reprezentanta klubu za wszystkich zawodników zgłoszonych do zawodów

 - indywidualnie za zawodników niezrzeszonych

Zawodnicy, którzy będą chcieli zgłosić się po wyznaczonym terminie będą dodatkowo obciążenie kwotą

50 PLN oraz będą startowali ostatni w swojej kategorii wiekowej.

Stawienie się w wyznaczonym przez organizatora edycji miejscu i czasie ze sprzętem pozwalającym

na bezpieczny udział w zawodach –wymagane jest posiadanie twardego kasku narciarskiego

 

6. OPŁATA STARTOWA

Opłaty startowe w wysokości: ​90 PLN

Opłatę przelewamy na numer konta, który będzie podany przed zawodami.

Za zawodników zrzeszonych przelew w łącznej kwocie dokonuje dany klub.

 

7. PRZYDZIAŁ i ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

Numery startowe przydzielane są losowo (losowanie komputerowe) w grupach wiekowych z podziałem

na dziewczynki oraz chłopców.

Przedstawiciel klubu odbiera i oddaje numery startowe dla wszystkich zawodników klubu.

Rekompensata za niedostarczony do biura zawodów numer wynosi 100 PLN.

Numery startowe dla zawodników niezrzeszonych odbiera i oddaje w biurze zawodów opiekun prawny zawodnika za kaucją 100 PLN.

 

8. PRZEBIEG ZAWODÓW

Klub organizujący daną edycję zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie trasy i infrastruktury

w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Wszystkie niezbędne informacje na temat danej edycji można znaleźć w zakładce "Komunikat o zawodach"

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

Zawody polegają na dwóch przejazdach w każdej kategorii wiekowej na zasadach opisanych w NRS

lub formie uproszczonej.

Organizator ma prawo zrezygnowania z drugiego przejazdu np. z powodów złych warunków atmosferycznych

Zawodnicy mają prawo oglądać trasę wyłącznie ześlizgiem z widocznymi numerami startowymi.

Start odbywa się według kategorii wiekowych (od najmłodszych, najpierw dziewczynki)

Zawodnik ma 5 sekund czasu na wystartowanie od podania przez startera komendy START.

Zawodnik spóźniony na start startuje na końcu kategorii wiekowej.

Kolejność startujących w drugim przejeździe jest odwrócona względem listy do pierwszego przejazdu

z zachowaniem płci i kategorii wiekowych.

Pierwszy przejazd ustawia przedstawiciel gospodarzy, drugi przejazd ustawia trener gościnnego klubu.

Klub organizujący edycję zapewnia sędziów bramkowych, sędziego rozjemcę powołuje koordynator na cały sezon Ligi.

Sędzia Rozjemca ma prawo dyskwalifikacji zawodnika za niesportowe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad Fair Play (sprawiedliwa gra),czyli norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej przez zawodnika, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawę tę cechuje się przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki

Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wniesienie go do sędziego rozjemcy w czasie 10 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników na druku Ligi (do pobrania), z wpłatą kaucji 300 PLN w gotówce (kaucja, po uwzględnieniu protestu jest zwracana).

 

 9. PUNKTACJA INDYWIDUALNA

Rywalizację pucharową wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów w danej kategorii.

Do naliczenia sumy punktów w klasyfikacji generalnej brane są pod uwagę wszystkie starty zawodnika.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w klasyfikacji generalnej jest start w minimum jednej edycji ligi.

Punktacja (odpowiednio zajęte miejsce, liczba punktów)

1-100, 2-80, 3-60, 4-50, 5-45, 6-40, 7-36, 8-32, 9-29, 10-26, 11-24, 12-22, 13-20, 14-18, 15-16, 16-15, 17-14,

18-13, 19-12, 20-11, 21-10, 22-9, 23-8, 24-7, 25-6, 26-5, 27-4, 28-3, 29-2, 30-1, kolejne -1 punkt.

Zawodnicy, którzy uzyskają ten sam czas zostają sklasyfikowani na tym samym miejscu i uzyskują tą samą ilość punktów.

Ranking „chwilowy” określający Lidera danej kategorii będzie liczony na podstawie sumy wszystkich uzyskanych w danym momencie punktów.

10. PUNKTACJA KLUBOWA

Klasyfikację klubową wygrywa klub, który zdobędzie największą ilość punktów.

Do klasyfikacji klubowej liczą się tylko punkty zawodników z pozycji 1-10 wszystkich kategorii.

11. NAGRODY W EDYCJACH

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-3 otrzymują medale.

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1- 6 otrzymują dyplomy.

12. NAGRODY KOŃCOWE

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-3 otrzymują puchary.

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-10 otrzymują dyplomy.

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-10 otrzymują nagrody w ramach dostępności.

Finaliści i zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować Sudecką Ligę Narciarską w Ogólnopolskim Finale Lig Alpejskich (OFLA).

 

13. NAGRODY W KLASYFIKACJI KLUBOWEJ

Kluby uzyskujące miejsca 1-3 otrzymują puchary i nagrody w ramach dostępności.

Kluby uzyskujące miejsca 1-10 otrzymują dyplomy.

 

14. FINAŁ i ZAKOŃCZENIE SUDECKIEJ LIGI NARCIARSKIEJ  

Uroczysta dekoracja zaplanowana jest po zakończeniu OMDŚ. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny bliżej terminu zawodów. 

15. SPONSORZY

Sponsorzy pomagają rozwijać ligę.

Oczekiwaniem względem sponsorów lub sponsora strategicznego jest zapewnienie nagród w klasyfikacji końcowej.

Sponsor uzyskuje prawo do eksponowania swoich logotypów podczas każdej edycji, na materiałach informacyjnych, dyplomach i stronie www oraz FB Sudeckiej Ligi Narciarskiej.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kwestie sporne i ewentualne protesty rozstrzyga jury zawodów w składzie: Członkowie Klubów Organizatorów, Sędzia Rozjemca i przedstawiciel klubu organizującego daną edycję.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień, przysługuje Klubom Organizatorom.

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią

w związku z ich startem w imprezie.

Sudecka Liga Narciarska ma prawo wykorzystywać i upubliczniać zdjęcia, filmy i wywiady z zawodnikami

do celów reklamowych i promocyjnych.

Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień regulaminu.

bottom of page