REGULAMIN 

 

 1. CELE

Celem Ligi jest popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska, podniesienie poziomu narciarstwa sportowego i wyłonienie najlepszych zawodników w regionie.

 

 

2. TERMIN, ORGANIZATOR, MIEJSCE, OSOBA ODPOWIEDZIALNA.

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie edycji zawodów w ramach Sudeckiej Ligi Narciarskiej odpowiedzialny jest odpowiedni klub narciarski organizujący daną edycję.

 

Organizator za pośrednictwem strony internetowej SLN przedstawia szczegółowy program zawodów i inne informacje techniczne dotyczące odpowiedniej edycji.

 

1. 15-16 styczeń 2022 Szóstka Kłodzko/Zieleniec GS
2. 22-23 styczeń 2022 KNA Dzikowiec/Dzikowiec SL

3. 12-13 luty 2022 - KN Wrocław/Mala Upa Combi Race
4. 26-27 luty 2022 - ULKS Czarna Góra/Sienna Combi Race

 

 

 

 3. UCZESTNICTWO

 • Zawody w ramach SLN mają charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy i zawodnicy z licencją PZN.

 • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność –dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r. (Dz.U.Nr101 poz.1095)

 • Zaleca się ubezpieczenie startujących: NW i OC

 • Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb organizatora.

 • Należy przestrzegać wszystkich obostrzeń związanych z COVID-19!

 

 

 4. KATEGORIE WIEKOWE

 

W każdej grupie wiekowe osobno klasyfikowane są dziewczęta i chłopcy:

 

            SKRZATY                        - rocznik - 2014-2015 i młodsi                         

            MŁODZIK MŁODSZY            -rocznik-         2012-2013

            MŁODZIK STARSZY              -rocznik-        2010-2011

            JUNIOR MŁODSZY               -rocznik-        2008-2009

            JUNIOR STARSZY                 -rocznik-       2006-2007

            JUNIOR A                              -rocznik-       2003-2005

 

 5. ZGŁOSZENIA

 Warunkiem udziału w edycji Ligi jest:

 • Kluby zgłaszają zawodników na cała ligę do 16.12.2021 w tabeli EXCEL z zeszłego roku. Nastąpi weryfikacja klubów, roczników, kategorii. Trener/osoba odpowiedzialna w klubie do zgłaszania zawodników na poszczególne edycje dostanie dostęp do indywidualnego konta na stronie http://sudeckaliganarciarska.eu/. Test sytemu nastąpi 18.12.2021

 • Zgłoszenie zawodnika niezrzeszonego w klubie na odpowiednią edycję Ligi poprzez adres: ulksczarnagora@poczta.fm zachowując wymagane terminy.

 • Posiadanie Legitymacji Szkolnej

 • Uiszczenie opłaty startowej przelewem przed rozpoczęciem się edycji:

            - zbiorczo przez reprezentanta klubu za WSZYSTKICH zawodników     zgłoszonych do zawodów

            - indywidualnie za zawodników niezrzeszonych

 • Stawienie się w wyznaczonym przez organizatora edycji miejscu i czasie ze sprzętem pozwalającym na bezpieczny udział w zawodach –wymagane jest posiadanie twardego kasku narciarskiego

 

 6. OPŁATA STARTOWA

Opłaty startowe w wysokości: 

40 PLN dla zawodników klubów organizujących SLN

60 PLN dla pozostałych zawodników

 

7. PRZYDZIAŁ i ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

 • Numery startowe przydzielane są losowo (losowanie komputerowe) w grupach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczynki.

 • Przedstawiciel klubu odbiera i oddaje numery startowe dla WSZYSTKICH zawodników klubu – rekompensata za niedostarczony do biura zawodów numer wynosi 80 PLN.

 • Numery startowe dla zawodników niezrzeszonych odbiera i oddaje w biurze zawodów opiekun prawny zawodnika za kaucją 80 PLN.

 

 8. PRZEBIEG ZAWODÓW

 

 • Klub organizujący daną edycję zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie trasy i infrastruktury w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Godzinę startu poda organizator danej edycji w komunikacie.

 • Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

 • Zawody polegają na dwóch przejazdach w każdej kategorii wiekowej na zasadach opisanych w NRS lub formie uproszczonej.

 • Organizator ma prawo zrezygnowania z drugiego przejazdu np. z powodów złych warunków atmosferycznych po uzyskaniu akceptacji Klubów Organizatorów Ligi.

 • Zawodnicy mają prawo oglądać trasę ześlizgiem z widocznymi numerami startowymi.

 • Start odbywa się według kategorii wiekowych (od najmłodszych, najpierw dziewczynki)

 • Zawodnik ma 5 sekund czasu na wystartowanie od podania przez startera komendy START.

 • Zawodnik spóźniony na start startuje na końcu kategorii wiekowej.

 • Kolejność startujących w drugim przejeździe jest odwrócona względem listy do pierwszego przejazdu z zachowaniem płci i kategorii wiekowych.

 • Pierwszy przejazd ustawia przedstawiciel gospodarzy, drugi przejazd ustawia trener obcego klubu.

 • Klub organizujący edycję zapewnia sędziów bramkowych, sędziego rozjemcę powołuje koordynator ligi: ULKS Czarna Góra na cały sezon Ligi.

 • Sędzia Rozjemca ma prawo dyskwalifikacji zawodnika za niesportowe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad Fair Play:

 • Sprawiedliwa gra (ang. fair play) – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej przez zawodnika, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki!!!

 • Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wniesienie go do 10 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników na druku Ligi (do pobrania), z wpłatą kaucji 300 złotych (kaucja, po uwzględnieniu protestu jest zwracana).

 

 9. PUNKTACJA INDYWIDUALNA - TYLKO ZAWODNICY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO !!!

 

 • Rywalizację pucharową wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów w danej kategorii. Do naliczenia sumy punktów w klasyfikacji generalnej branych jest pod uwagę  pięć najwyżej punktowanych przez zawodnika edycji.

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w klasyfikacji generalnej jest start w minimum czterech edycjach ligi.

 • Punktacja:

1 miejsce - 100 pkt, 2-80, 3-60, 4-50, 5-45, 6-40, 7-36, 8-32, 9-29, 10-26, 11-24, 12-22, 13-20, 14-18, 15-16, 16-15, 17-14, 18-13, 19-12, 20-11, 21-10, 22-9, 23-8, 24-7, 25-6, 26-5, 27-4, 28-3, 29-2, 30-1, kolejne -1 punkt.

 • Zawodnicy, którzy uzyskają ten sam czas zostają sklasyfikowani na tym samym miejscu i uzyskują tą samą ilość punktów.

 • Ranking „chwilowy” określający Lidera będzie liczony na podstawie sumy wszystkich uzyskanych w danym momencie punktów.

 

 10. PUNKTACJA KLUBOWA - TYLKO KLUBY DOLNOŚLĄSKIE !!!

 

Klasyfikację klubową wygrywa klub, który zdobędzie największą ilość punktów. Do klasyfikacji klubowej liczą się tylko punkty zawodników z pozycji 1-10 wszystkich kategorii.

 

 11. NAGRODY W EDYCJACH

 

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-3 otrzymują medale. Zawodnicy uzyskujący miejsca 1- 6 otrzymują dyplomy.

 

 12. NAGRODY KOŃCOWE

 

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-3 otrzymują puchary. Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-10 otrzymują dyplomy. Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-10 otrzymują nagrody rzeczowe w ramach dostępności.

Finaliści i zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować SLN w Ogólnopolskim Finale Lig Alpejskich.

 

 13. NAGRODY W KLASYFIKACJI KLUBOWEJ

 

Kluby uzyskujące miejsca 1-3 otrzymują puchary i nagrody w ramach dostępności. Kluby uzyskujące miejsca 1-10 otrzymują dyplomy.

 

 14. FINAŁ i ZAKOŃCZENIE SUDECKIEJ LIGI NARCIARSKIEJ  

 

Finał i wręczenie nagród rzeczowych zostanie ogłoszone w komunikacie przed ostatnimi zawodami ligi.

 

 15. SPONSORZY

 

Oczekiwaniem względem sponsorów lub sponsora strategicznego jest zapewnienie nagród rzeczowych w klasyfikacji końcowej. Sponsor uzyskuje prawo do eksponowania swoich logotypów podczas każdej edycji, na materiałach informacyjnych, dyplomach i stronie internetowej SLN.

 

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Kwestie sporne i ewentualne protesty rozstrzyga jury zawodów w składzie: Członkowie Klubów Organizatorów, Sędzia Rozjemca i przedstawiciel klubu organizującego daną edycję. Ewentualne protesty należy kierować do sędziego rozjemcy.

 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i Uzupełnień, przysługuje Klubom Organizatorom.

 • Prawo do odwołania i przerwania zawodów w trakcie ich trwania ze względu na złe warunki atmosferyczne przysługuje Klubom Organizatorom.

 • Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

 • ULKS Czarna Góra ma prawo wykorzystywać i upubliczniać zdjęcia, filmy i wywiady z zawodnikami do celów reklamowych i promocyjnych.

 • Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień regulaminu.